Mesajul transmis de Patriarhia Română lui Nicolae Ceaușescu în timpul Revoluției din 1989

Ce mesaje îi transmiteau conducătorii Patriarhiei lui Ceauşescu, chiar în timpul Revoluţiei din decembrie '89.

Mesajul transmis de Patriarhia Română lui Nicolae Ceaușescu în timpul Revoluției din 1989
Fostul Patriarh, Teoctist (stânga), alături de actualul Patriarh al BOR, Daniel (centru) în 1990. Imagine: Playtech.ro

Patriarhul Daniel a insinuat, marţi, că regimul comunist a căzut în România, în anul 1989, după ce autorităţile de atunci au interzis închinarea la moaştele Sf. Dimitrie. O telegramă adresată lui Nicolae Ceauşescu de către Patriarhie, pe 19 decembrie 1989, dovedeşte cum conducătorii Bisericii Ortodoxe îi jurau credinţă dictatorului chiar în ultimul ceas şi ignorau complet faptul că Revoluţia începuse de patru zile.

Patriarhul Daniel a declarat marţi, la cermoniile organizate cu ocazia sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou că, în toamna anului 1989, autorităţile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaşte pe motiv că în clădirea de alături, unde era sediul Marii Adunări Naţionale, ar avea loc o şedinţă importantă, iar „această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut”, clădirea devenind sediul Patriarhie.

„Adevărul” a prezentat în facsimil telegrama trimisă de Patriarhul Teoctist lui Nicolae Ceauşescu în data de 19 decembrie 1989, la patru zile de la începerea Revoluţiei de la Timişoara, unde deja românii plăteau preţul suprem pentru îndrăzneala de a striga în stradă „Jos comunismul!”

Pe 20 decembrie, Nicolae Ceauşescu avea să livreze celebrul discurs însoţit de huiduieli de la balconul Comitetului Central, marcând momentul de debut al Revoluţiei şi la Bucureşti.  

În acest context, Biserica Ortodoxă Română i-a adresat o telegramă lui Nicolae Ceauşescu în care îi ura la mulţi ani şi îl asigura „din adîncul inimii” că înalţii prelaţi, în frunte cu Patriarhul Teoctist, îi sunt alături şi îi vor sprijini „cu rîvnă” planurile dictatorului pentru „înfăptuirea măreţului program dedezvoltare multilaterală a patriei”.  

Din rândurile pline de epitete adresate lui Nicolae Ceauşescu de către Patriarhul Teoctist rezultă că Biserica Ordodoxă Română se făcea că nu vede evenimentele sângeroase care aveau loc în ţară.

Conținutul integral al documentului:

„Telegramă de felicitare  

Adresată tovarăşului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, de membrii sfîntului sinod, împreună cu reprezentanţii clerului şi credincioşilor bisericii ortodoxe române, întruniţi în sesiune anuală de lucru a adunării naţionale bisericeşti,prin care îşi exprimă profunda bucurie şi deplina satisfacţie pentru realegerea în înalta funcţie politică de conducere a poporului.     

Excelenţei Sale Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Repubicii Socialiste România  

Membrii sfîntului sinod, împreună cu reprezentanţii clerului şi credincioşilor bisericii ortodoxe române, întruniţi în sesiune anuală de lucru a adunării naţionale bisericeşti, împărtăşind entuziasmul tuturor fiilor patriei pentru opţiunea istorică de realegere a excelenţei voastre în suprema funcţie politică de conducere a poporului, îşi exprimă profunda bucurie şi deplina satisfacţie faţă de acest mare act patriotic, expresie a voinţei unanime a întregii noastre naţiuni şi vă roagă să primiţi,şi cu acest prilej, cele mai călduroase felicitări, împreunate cu un respectuos omagiu pentru activitatea strălucită pe care o desfăşuraţi în fruntea ţării, pentru bineleşi fericirea întregului popor.  

Analizînd cu deplină responsabilitate activitatea desfăşurată în anul 1989 de biserica ortodoxă română pe diferite planuri, ierarhii sfîntului sinod şi reprezentanţii clerului şi credincioşilor din cuprinsul patriarhiei române au luat act cu satifacţie ca, acţionînd cu mijloace propria şi în forme specifice, lucrarea lor să se integreze firesc şi armonios în eforturile pe care întreaga noastră naţiune, sub înţeleapta şi clarvăzătoarea călăuzire a excelenţei voastre, le depune pentru o viaţă tot mai luminoasă şi mai prosper.  

Adînc recunoscători pentru climatul de reală şi deplină libertate religioasă în care biserica noastră şi celelalte culte din ţară îşi desfăşoară nestingherit activitatea, precum şi (pentru -n.r.) larga înţelegere şi binevoitoarea apreciere pe care excelenţa voastră, personal, le arătaţi lucrării noastre, de sprijinire a eforturilor şi muncii creatoare a poporului român, vă încredinţăm, stimate domnule preşedinte, că, împreună cu toţi fiii acestui pămînt străbun, vom rămîne neclintiţi în hotărîrea de a acţiona cu tot ce avem mai scump pentru înălţarea patriei noastre dragi, Republica Socialistă România, suverană şi independentă, pe trepte tot mai înalte de progres şi de lumină.  

Simţindu-ne martori şi participanţi direcţi la rodnicile împliniri ale harnicului nostrum popor, făurite sub cutezătoarea dumneavoastră gîndire şi îndrumare, într-o epocă de aur ce vă poartă  într-un mod firesc şi justificat numele, împliniri ce vor dăinui peste milenii, ca repere de necontestat ale acestui timp eroic, vă asigurăm că vom sprijini, cu toată hotărîrea, înfăptuirea măreţului program dedezvoltare multilaterală a patriei, prezentat de excelenţa voastră la marele forum politic al poporului român, desfăşurat recent în Capitală, slujind, în acelaşi timp, cu sporită rîvnă, strălucitele acţiuni şi initiative de politică externă, elaborate de domnia voastră, precum şi nobilele idealuri de înţelegere şi colaborare între oameni şi popoare, de dezarmare şi pace pe pămînt.  

Ne exprimăm aceleaşi sentimente faţă de mult stimata doamnă Elena Ceauşescu, savant de largă recunoaştere internaţională, luminat om de ştiinţă, care veghează ca în ţară să se desfăşoare o intensă şi densă activitate culturală şi ştiinţifică, spre binele poporului şi (al – n.r) patriei noastre.  

În aceste momente de însufleţire românească în prag de An Nou, vă rugăm să primiţi, mult stimate domnule preşedinte, ca simbol al preţuirii ce vă păstrăm, urările noastre calde şi sincere, izvorîte din adîncul inimii, de sănătate, fericire şi de noi puteri de muncă, pentru a conduce în acelaşi mod strălucit naţiunea română spre noi şi măreţe realizări pentru propăşirea necontenită a patriei şi bunăstarea poporului român, pentru pace, apropiere şi bunăvoire între oamenii şi popoarele de pretutindeni.  

Întru mulţi şi fericiţi ani,

preşedintele adunării naţionale bisericeşti,

patriarhul bisericii ortodoxe române  

19.XII.1989 01/2 ex”

Sursa: Adevărul