Încadrarea în grad de handicap se face conform diagnosticului, nu stării pacientului

Curtea de Apel Galati arata ca incadrarea in grad de handicap se poate face doar conform diagnosticului, si nu conform starii pacientului.

Încadrarea în grad de handicap se face conform diagnosticului, nu stării pacientului

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Vrancea – Sectia a II-a Civila, de contencios administrativ si fiscal la data de 07.12.2018 sub nr. 1966/91/2018, reclamantul X a solicitat in contradictoriu cu parata Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Y din cadrul Consiliului Judetean Z anularea certificatului de incadrare in grad de handicap nr. …/23.11.2018 si obligarea paratei la incadrarea sa in grad de handicap grav cu asistent.

Precizam ca anonimizarea datelor este impusa de catre prevederile GDPR in vigoare.

In motivare, reclamantul a precizat in esenta ca potrivit criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap si avand in vedere referatul medicului specialist din care rezulta ca a fost incadrat in stadiul C3, rezulta fara dubiu ca gradul de handicap in care se incadreaza este grav cu asistent personal. A aratat ca in urma cu un an cand mai functiona Comisia superioara, a formulat plangere impotriva certificatului, plangere care a fost admisa dispunandu-se incadrarea in grad de handicap grav cu asistent personal. Mai mult, din chiar cuprinsul certificatului contestat rezulta ca acesta este nerevizuibil intrucat nu se acorda decat in stadiul terminal, iar reclamantul este in stadiul terminal.

In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 554/2004 si art. 87 alin. 5 din Legea nr. 448/2006.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus inscrisuri.

Cererea este scutita de la plata taxelor judiciare de timbru.

Parata Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti (CEPAH)  a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.

In motivare, a aratat in esenta ca incadrarea in grad de handicap se face conform criteriilor psiho-medicale din Anexa Ordinului nr.762/2007, care precizeaza in mod expres si limitativ afectiunile generatoare de handicap. Astfel, in evaluarea unei persoane, atat serviciul de evaluare complexa, cat si comisia de evaluare au obligatia sa verifice daca boala de care sufera pacientul ii da vocatie la incadrarea in grad de handicap, conform prevederilor Ordinului nr. 762/2007 care reglementeaza in mod expres si limitativ afectiunile care creeaza handicap, si gravitatea actuala a bolii, evaluare care se face tinand seama de mai multi factori, respectiv deficitul functional actual care se evalueaza printr-o serie de parametri in functie de specificul afectiunii, starea clinica evaluata direct de clinician, incapacitatea lucrativa secundara bolii, tratamentele efectuate, numarul de internari survenite, investigatiile specifice de monitorizare a bolii. Comparand starea de sanatate actuala a reclamantului cu criteriile legale necesare incadrarii in grad de handicap grav cu asistent personal rezulta ca exista o diferenta semnificativa, legiuitorul acordand asistentul personal in principiu pentru stadiile severe de boala, rolul acestuia fiind acela de persoana care ajuta pacientul in mod nemijlocit in conditiile in care acesta, din cauza afectiunilor grave de care sufera este in incapacitate fizica sau psihica. Or, reclamantul nu se afla  intr-o atare situatie intrucat, desi sufera de infectie HIV de 3 ani reclamantul duce o viata cvasinormala, este angajat part time profesor, in anii 2017-2018 starea sa de sanatate nu a reclamat nicio internare decat cea pentru examenele de bilant, iar ca simptomatologice medicul a mentionat astenie fizica, cefalee, argumente medicale insuficiente pentru incadrarea reclamantului in gradul grav cu asistent personal. A mai aratat ca evolutia afectiunii reclamantului este foarte buna, gratie tratamentului performant pacientul trecand la un test uzual HIV negativ, doar teste speciale cantitative detectand infectia de care sufera pacientul.

In drept, au fost invocate dispozitiile Ordinului nr. 762/2007.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Prin sentinta civila  nr. 87/28.02.2019 a Tribunalului Vrancea  a fost admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamant …, in contradictoriu cu parata Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  … - Consiliul Judetean … si s-a dispus anularea certificatul de incadrare in grad de handicap nr. …/23.11.2018.

A fost obligata parata sa emita certificatul de incadrare a reclamantului in gradul grav de handicap cu asistent personal.

In motivarea sentintei civile s-au retinut ca "Analizand cererea de chemare in judecata, prin prisma probelor administrate, a motivelor invocate si a dispozitiilor legale incidente, Tribunalul apreciaza ca aceasta este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

 • In fapt, prin cererea inregistrata sub nr. …/20.11.2018 depusa la Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti …, petentul … a solicitat revizuirea si incadrarea sa in grad de handicap, fiind depuse documente medicale constand in referat medical intocmit de medic specialist boli infectioase, referat de ancheta sociala, certificat de incadrare in grad de handicap, bilete de externare.
 • Conform referatului de evaluare complexa, la data de 22.11.2018 reclamantul a fost evaluat clinic de catre serviciul de evaluare complexa, care a propus incadrarea acestuia in gradul grav (I) de handicap permanent cu asistent personal.
 • Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in urma evaluarii dosarului si a propunerii intocmite de serviciul de evaluare complexa, a emis certificatul nr. 3981/23.11.2018  prin care a stabilit ca reclamantul se incadreaza in gradul accentuat de handicap permanent nerevizuibil.
 • Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a solicitat anularea acestui certificat si incadrarea sa in gradul de handicap grav cu asistent personal, nerevizuibil.
 • In drept sunt incidente dispozitiile art.85 alin.3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevad ca 
  • „(3) Incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisie de evaluare (…).
  • (10) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii.”
 • Potrivit art.86 „(1) Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav.
  • (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.”
 • Potrivit art.87 „(1) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii principale:
  • a) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap si perioada de valabilitate a certificatului, dupa caz, data ivirii handicapului, orientarea profesionala a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexa elaborat de serviciul de evaluare complexa”.

 

Din analiza acestor dispozitii rezulta ca incadrarea in grad de handicap se face de catre comisia de evaluare, exclusiv pe baza criteriilor medico-psihosociale stabilite prin ordin, in urma analizarii documentatiei depuse de catre solicitant, precum si a raportului intocmit de catre serviciul de evaluare complexa.

Totodata, rezulta ca a genera incadrarea in grad de handicap, afectiunile de care sufera reclamantul trebuie sa se regaseasca in dispozitiile Ordinului nr. 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.

In speta, reclamantul a depus referat medical intocmit de medic specialist boli infectioase  din care rezulta ca acesta a fost diagnosticat cu infectie HIV SIDA stadiul C3 in tarv.

Potrivit Ordinului nr.762/2007 Cap. IV Functiile sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar si respirator, Sectiunea C Functiile sistemului imunitar evaluarea gradului de handicap in sindromul imunodeficitar cronic dobandit*. Prin urmare, afectiunea de care sufera reclamantul se regaseste in cuprinsul dispozitiilor Ordinului nr.762/2007 ca fiind generatoare de handicap, aspect necontestat de catre parata.

* Se refera la sindromul imunodeficitar cronic dobandit = infectia HIV-SIDA.

In schimb, in timp ce parata a sustinut ca raportat la starea concreta de sanatate a reclamantului, incadrarea acestuia in grad de handicap trebuie sa se faca in gradul accentuat, fara asistent personal, reclamantul a sustinut ca stadiul bolii, C3 ii confera vocatie pentru incadrarea in gradul grav de handicap cu asistent personal.

Instanta retine ca potrivit dispozitiilor Ordinului nr.762/2007 Cap. IV Sectiunea C, „Evaluarea deficientei globale in sindromul prin deficit imunitar dobandit se face dupa ultimele criterii clinico-imunologice emise de CDC (Centrul de Control al Bolilor), de la Atlanta in anul 1993, pentru adulti, si in anul 1994 pentru copii”, dar totodata „NB In SIDA stadiul clinico-imunologic C3, indiferent de complicatiile specifice si infectiile oportuniste este necesara recomandarea asistentului personal sau a indemnizatiei de insotitor."

Cum stadiul bolii reclamantului este C3, conform prevederilor de mai sus, acesta ii confera nu doar vocatie la incadrarea in gradul grav de handicap, ci, independent de complicatiile specifice si infectiile oportuniste, este necesara recomandarea asistentului personal ori a indemnizatiei de insotitor.

In aceste conditii, nu pot fi retinute sustinerile paratei privind faptul ca starea de sanatate concreta a reclamantului nu corespunde gradului grav de handicap si acordarii asistentului personal, care corespund mai degraba unei propuneri de lege ferenda, cat timp criteriile legale permit incadrarea in acest grad si nu permit o atare distinctie. Astfel, imprejurarea ca in prezent tratamentul medical permite ameliorarea in concret a starii de sanatate este lipsita de relevanta cat timp dispozitiile legale si criteriile medicale nu permit incadrarea reclamantului intr-un stadiu inferior al bolii, astfel cum de altfel a precizat si parata.

Pentru aceste motive, instanta (Tribunalul Vrancea) apreciaza ca cererea este temeinica astfel ca o va admite, va anula certificatul de incadrare in grad de handicap nr. …/23.11.2018 si va obliga parata sa emita certificatul de incadrare a reclamantului in gradul grav de handicap cu asistent personal.

Incepe apelul la Curtea de Apel Galati

Impotriva sentintei civile nr. 87/2019 pronuntata de Tribunalul Vrancea prin care s-a dispus anularea Certificatului de incadrare in grad de handicap nr, …/23.11.2018 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap - … si emiterea unei decizii de reincadrare in grad de handicap grav, cu insotitor a declarat recurs Consiliul Judetean …, pentru Comisia de Evaluarea a Persoanelor cu Handicap.

Recurenta a precizat ca Tribunalul Vrancea in mod neintemeiat a admis cererea reclamantului, apreciind ca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de legislatia actuala pentru emiterea unei decizii de incadrare in grad de handicap grav cu asistent personal. Presedinta CEPHA a explicat motivele pentru care reclamantul a primit gradul accentuat cu termenul de valabilitate permanent, prin Certificatul de incadrare nr…./23.11.2018, desi are SIDA stadiul C3 de boala, prin adresele nr. 2/4.01.2019 si nr.695/25.02.2019 existente la dosarul cauzei.

CEPHA … a optat pentru aceasta incadrare avand in vedere starea de sanatate actuala a reclamantului …, faptul ca este salariat part time si tinand cont de cele consemnate in ancheta sociala care atesta ca poate desfasura activitati zilnice, fara a necesita ajutor. Mai mult, in anii 2017-2018 starea de sanatate nu a reclamat nicio internare decat cea pentru examenele de bilant, care au relevat faptul ca evolutia afectiunii reclamantului este foarte buna, gratie tratamentului performant pacientul trecand la un test uzual HIV ca negativ.

Instanta a retinut ca potrivit art. 87 din Legea nr. 448/2006 Comisia de evaluare are printre atributiile principale stabilirea incadrarii in grad si tip de handicap si perioada de valabilitate a certificatului dupa caz data aparitiei handicapului, orientarea profesionala a adultului cu handicap pe baza raportului de evaluare complexa elaborat de Serviciul de Evaluare Complexa (SEC). Referitor la propunerea SEC, aceasta este doar o recomandare, dar incadrarea este atributul exclusiv al CEPHA care analizand actele stabileste incadrarea. Evaluarea pacientului se face de SEC, dar exista riscul unei laturi subiective atunci cand se intra in contact direct cu pacientul. CEPHA nu intra in contact direct cu pacientul si tine seama de situatia obiectiva.

Daca o incadrare este permanenta asta nu inseamna ca este neaparat si grava. Termenul permanent arata ca boala nu poate fi tratata definitiv, ci doar ameliorata. Faptul ca in trecut intimatul-reclamant a fost incadrat in gradul grav cu asistent, s-a datorat faptului ca in acea perioada, pe fondul unor internari succesive a necesitat o supraveghere atenta, dar in prezent asa cum rezulta din documentele depuse la reevaluare starea de sanatate este buna.

Recurenta a precizat ca instanta de control trebuie sa tina cont de doua inadvertente care au fost avute in vedere la incadrare de  CEPHA: I. Stadializarea in infectia cu HIV, se face in functie de momentul cel mai critic al afectiunii, de obicei acesta poate atunci cand afectiunea este diagnosticata, daca diagnosticul de boala se face in plina stare de sanatate, intr-un mod zgomotos, prin infectii intercurente rezistente la terapiile uzuale, se ridica suspiciunea de infectie HIV. Intimatul-reclamantul a fost diagnosticat cu infectia HIV urmare a unor infectii intercurente, rezistente la tratament, datorita imunodepresiei secundare, bolii subiacente SIDA. La debut pacientul prezenta Toxoplasmoza cerebrala si hepatica si avea nivelul CD4< 200cel/ml motiv pentru care a fost incadrat in stadiu C3 de boala. Alte momente critice, care determina schimbarea stadiului afectiunii (dintr-un stadiu inferior in unul superior), pot fi cand pacientul are acutizari ale bolii, fie in contextul non-compliantei terapeutice, fie a unor infectii intercurente ce determina o imunosupresie secundara, fie in cazul unei terapii ineficiente, astfel incat se trece de la un stadiu inferior la unul superior. In stadializarea infectiei cu HIV, std. SIDA, se tine cont de cantitatea de limfocite CD4/ml sange (<200cel/ml-std SIDA), simptomatologie si bolile asociate. Odata pacientul diagnosticat intr-un grad superior, indiferent de evolutia ulterioara a afectiunii sub tratament, nu retrogradeaza intr-un grad inferior, poate doar, in caz de agravare (episodica a afectiunii) sa treaca intr-un grad superior (din B3 in C3, niciodata din C3 in B3, chiar daca obiectiv pacientul e de grad B3, A3, sau asimptomatic), se mentine cel mai grav grad avut vreodata in evolutia afectiunii. Aceste criterii internationale de stadializare a infectiei cu HIV dateaza de peste 30 ani si nu au suferit modificari de fond.

Legislatia actuala de incadrare in grad de handicap Ordinul nr. 762/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, dateaza din 2007. Evaluarea gradului de handicap in sindromul imunodeficitar cronic dobandit dateaza de peste 20 ani, nu a mai fost revizuit din anul 2007 (poate la acel moment nu se punea in mod real problema). In prezent, cand tratamentul antiretroviral este extrem de eficient, cand pacientii care au fost diagnosticati cu stadiul C3 de boala in urma cu 3 ani, ajung sa nu mai poata fi detectata infectia HIV prin teste rapide, progresul medicinii, impreuna cu efortul sistemului medical de sustinere financiara a acestor terapii, criteriile de incadrare nu mai raspund realitatii medicale. La momentul elaborarii acestor criterii, stadiul C3 era echivalent cu evolutia spre exitus intr-un viitor apropiat, despre ARN HIV nedetectabil nici nu se putea pune problema, era un deziderat, care in prezent a devenit realitate. Legislatia in vigoare prevede ca la persoanele cu SIDA stadiul C 3 — pierderea totala a capacitatii de a efectua activitati de autoservire, autoingrijire si autogospodarire din cauza tulburarilor functionale severe si progresive. Asta insemna la inceputul anilor 2000 stadiul C3 de boala, in timp ce actualmente avem persoane care nu numai ca nu au o problema in autoingrijire, autoservire si autogospodarire, ci pot realiza si activitati lucrative, cum este cazul reclamantului …

In prezent, se acorda asistentul personal la patologii grave de tipul: dementelor severe cu tulburari de comportament, schizofrenii cu grave tulburari discomportamentale, persoanelor nevazatoare, amputatii bilaterale, AVC cu hemiplegii complete, neoplasme cu metastaze, adica cazuri grave, terminale, in acest context CEPHA a apreciat ca, cazul domnului ... este unul de o gravitate minora, care nu suporta grade de comparatie.

Prin intampinarea depusa, intimatul … a solicitat respingerea recursului ca nefondat intrucat in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, art. 86, coroborat cu prevederile criteriilor din 31 august 2007 medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, emitent: Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse, publicat in Monitorul Oficial nr. 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificarile la zi, avand in vedere referatul medicului specialist, referat unde este incadrat la stadiul „C3”, rezulta ca este stadiul terminal si se incadreaza la gradul de handicap grav cu asistent personal.

Acest lucru rezulta din anexa la Criteriile din 3 august 2007 cu modificarile la zi in care se prevede ca stadiul „C3 este stadiul terminal si se incadreaza la gradul „grav cu asistent personal”.

A aratat ca in urma cu un an, pe cand mai functiona Comisia Superioara, de asemenea, a formulat plangere impotriva Certificatului si plangerea i-a fost admisa, dispunandu-se incadrarea in grad handicap grav cu asistent personal.

Mai mult decat atat, chiar din certificatul pe care il contesta, rezulta ca se incadreaza in gradul grav cu asistent personal”, deoarece este nerevizuibil, acest lucru (nerevizuibil), nu se acorda decat in stadiul terminal, ori daca sunt in stadiul terminal, este clar si normal ca trebuia  incadrat la gradul „grav cu asistent personal”.

Recurenta nu spune ca periodic se intampla sa nu aiba medicamente si ca, daca intimatul intrerupea tratamentul chiar si o luna, risca sa moara.

Toata critica adusa solutiei instantei de fond este aceea ca nu trebuie sa beneficieze de prevederile legale pentru simplu motiv ca la o data anterioara s-a simtit mai bine.

Daca sistemul de sanatate care l-a imbolnavit, il va insanatosi, va renunta la certificatul de incadrare in grad de handicap.

Examinand recursul declarat de Consiliul Judetean …, pentru Comisia de Evaluarea a Persoanelor cu Handicap prin prisma criticilor invocate, conform art. 488 alin 1 pct. 8 Cod procedura civila, Curtea retine ca recursul este nefondat avandu-se in vedere urmatoarele:

 • Principala critica a recurentei vizeaza ca reclamantul … a primit gradul accentuat cu termenul de valabilitate permanent, prin certificatul de incadrare nr. …/23.11.2018, desi are SIDA stadiul C3 de boala, avand in vedere starea de sanatate actuala a reclamantului, faptul ca este salariat part time si tinand cont de cele consemnate in ancheta sociala care atesta ca poate desfasura activitati zilnice, fara a necesita ajutor. Mai mult, in anii 2017-2018 starea de sanatate nu a reclamat nicio internare decat cea pentru examenele de bilant, care au relevat faptul ca evolutia afectiunii reclamantului este foarte buna, gratie tratamentului performant pacientul trecand la un test uzual HIV ca negativ.
 • Fata  de aceste critici, instanta de recurs nu le va retine avand in vedere ca intimatul reclamant a fost diagnosticat de medicul specialist de boli infectioase cu diagnosticul de  SIDA, stadiul C3, iar norma legala in vigoare si aplicabila acestui diagnostic la momentul evaluarii in gradul de handicap, ii corespund dispozitiile Ordinului nr.762/2007 Cap. IV Sectiunea C, gradul de handicap grav „in formele cu deficienta globala grava, cu manifestari variate si cu evolutie progresiva (de exemplu: leucoencefalopatie multifocala, septicemii recurente cu salmonella netifoidica, toxoplasmoza cerebrala, sindromul de emaciere HIV, febra continua, diaree cronica), corespunde stadiilor clinico-imunologice A3, B3, C1, C2 si C3 la adult, suprapunandu-se cu diagnosticul de SIDA.
 • De asemenea, se prevede ca „NB in SIDA stadiul clinico-imunologic C3, indiferent de complicatiile specifice si infectiile oportuniste este necesara recomandarea asistentului personal sau a indemnizatiei de insotitor.”
 • Cum stadiul bolii intimatului reclamantului este C3, in mod corect instanta de fond a retinut ca  acesta ii confera nu doar vocatie la incadrarea in gradul grav de handicap, ci, independent de complicatiile specifice si infectiile oportuniste, este necesara recomandarea asistentului personal ori a indemnizatiei de insotitor  si a aplicat norma legala corespunzatoare incadrarii in gradul grav de handicap si nu accentuat.
 • De asemenea, sustinerile recurentei ca legislatia actuala de incadrare in grad de handicap, Ordinul nr.762/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, dateaza din 2007, iar criteriile de incadrare nu mai raspund realitatii medicale, netinand pasul cu progresul medicinii, nu pot fi primite  intrucat instanta este obligata sa aplice la situatia de fapt corespunzatoare, norma de drept aplicabila in legislatia in vigoare si nu eventualelor propuneri de lege ferenda, asa cum sunt interpretate eronat  de catre recurenta.

 

Fata de cele mai sus aratate, in baza art. 496 alin. 1 Cod procedura civila si art. 488 alin 1 pct. 8 Cod procedura civila va respinge recursul ca nefondat.